เอกชนเสนอรัฐบาลใช้ไอที.ยุค 4.0 ลดความแออัดสนามบิน

-เอกชนแนะรัฐบาลเร่งใช้ไอทีทุกระบบ แก้ปัญหาความแออัดของสนามบิน ในช่วงที่งานก่อสร้างขยายสนามบินเฟสต่างๆยังไม่เสร็จ ตอบสนอง นโยบาย ไทยแลนด์ 4.0 รวมทั้งเพื่อผลักดันไทยก้าวสู่ศูนย์กลางการบินในภูมิภาค

นายหลุยส์ มอเซอร์ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน (Airline Operators Committee: AOC) กล่าวถึงการจัดทำแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งทางอากาศระยะ 10ปี ของภาครัฐที่ดำเนินการอยู่ในขณะนี้ ในฐานะผู้ประกอบการสายการบิน เห็นว่า ปัจจุบันการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อก่อสร้างโครงการขยายสนามบินโดยหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง คือ บมจ.ท่าอากาศยานไทย , กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เพื่อรองรับการขยายตัวของผู้เดินทางผ่านระบบขนส่งทางอากาศ ซึ่งช่วงที่ผ่านมาเติบโตอย่างก้าวกระโดด จนทำให้หลายท่าอากาศยานประสบปัญหาความแออัด

อย่างไรก็ตาม เข้าใจว่าการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานอาจต้องใช้เวลานานหลายปี แต่สิ่งที่ทำได้ในขณะนี้และยังสอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ของรัฐบาล คือการนำเทคโนโลยีใหม่ มาช่วยบริหารจัดการท่าอากาศยาน และบริการการบิน ให้มีความคล่องตัว ไม่ว่าจะเป็นระบบเช็กอินอัตโนมัติ ระบบตรวจเช็คกระเป๋าสัมภาระ ระบบตรวจผ่านคนเข้าเมือง( ตม.) ที่สามารถนำระบบไอที เข้ามาสนับสนุน และอีกหลายหลายเรื่อง ซึ่งก็จะทำให้การบริหารจัดการท่าอากาศยานมีประสิทธิภาพ ลดความแออัดได้

ด้านนายศรัณย์ บุญญะศิริ ผู้จัดการโครงการศึกษาแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทยระยะ 10 ปี กล่าวว่า มีความเป็นไปได้ที่อุตสาหกรรมการบินของไทย หลังจากนี้จะเติบโตอย่างก้าวกระโดดเป็นเลขสองหลัก โดยหลังจากนี้ภาครัฐจำเป็นต้องปรับ มุมมอง แนวคิด วิธีการทำงาน โดยมีเป้าหมายเดียวกันว่าทำอย่างไรลูกค้าหรือผู้ประกอบการสายการบินและผู้โดยสารที่ใช้บริการจะได้รับความสะดวกมากที่สุด ก็จะทำให้กำหนดแนวทางการทำงานได้ชัดเจน เช่น การลดขั้นตอนการขออนุญาต และขั้นตอนของเอกสาร สำหรับการขอเปิดเส้นทางบินใหม่ ของสายการบิน การพัฒนาระบบ ONE Stop Service สำหรับการจ่ายค่าธรรมเนียม ลงจอดของสายการบิน รวมถึงต้องเร่งแก้ไขปัญหาการตรวจคนเข้าเมืองให้รวดเร็วมากขึ้น

ก่อนหน้านี้ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม จัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย ระยะ 10 ปี ต้องสอดคล้องแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเน้นที่การเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการ ซึ่งต้องทำการพัฒนาและปรับปรุงท่าอากาศยาน 5 ด้าน ไปพร้อมกัน คือ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการการเดินอากาศ การพัฒนาสายการบิน และธุรกิจการบิน การกำกับดูแลบริหารจัดการ และปรับปรุงข้อกฎหมาย การรักษาความปลอดภัยด้านการขนส่งทางอากาศ และพัฒนาบุคลากรในอุตสาหกรรมให้เพียงพอ เพื่อให้ไทยก้าวสู่เป็นศูนย์กลางการบิน(ฮับ) ให้ได้.-สำนักข่าวไทย